Cov Nkauj
Tso Siab Ruaj Nrees Rau Kev Ntseeg
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

118

Tso Siab Ruaj Nrees Rau Kev Ntseeg

Sib zog hu nkauj

1. Cov hluas hauv Xioos puas yuav nkees

Rau kev thaiv qhov tseeb qhov yog?

Thaum uas tus yeeb ncuab tuaj tawm tsam,

Peb puas ntshai los khiav tag nrho? Los?

[Chorus]

Tso siab ruaj nrees rau kev ntseeg niam txiv txais tau,

Tso siab ruaj nrees rau qhov tseeb uas neeg tuag rau,

Mloog Vajtswv lus, Kawg siab kawg ntsws;

Peb yeej yuav ntseeg thiab tso siab plhuav mus.

2. Peb paub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj

Xav cuam tshuam Vajtswv tes num,

Cov me nyuam uas tau cog lus tseg

Puas kam tso tus nqaj hlau mus? Los?

[Chorus]

Tso siab ruaj nrees rau kev ntseeg niam txiv txais tau,

Tso siab ruaj nrees rau qhov tseeb uas neeg tuag rau,

Mloog Vajtswv lus, Kawg siab kawg ntsws;

Peb yeej yuav ntseeg thiab tso siab plhuav mus.

3. Peb yuav ua kom tau kev cawm seej;

Thiab qhov tseeb peb yuav los npuab;

Peb yuav saib xyuas thiab thov Vajtswv,

Rau siab ntso li cov neeg hluas. Yog!

[Chorus]

Tso siab ruaj nrees rau kev ntseeg niam txiv txais tau,

Tso siab ruaj nrees rau qhov tseeb uas neeg tuag rau,

Mloog Vajtswv lus, Kawg siab kawg ntsws;

Peb yeej yuav ntseeg thiab tso siab plhuav mus.

4. Pev yuav khwv tas zog kom tsim nyog

Mus hauv tus Tswv lub nceeg vaj;

Nrog cov neeg ntseeg tau kev txhiv dim

Cov uas hlub thiab mloog lus tas. Yog!

[Chorus]

Tso siab ruaj nrees rau kev ntseeg niam txiv txais tau,

Tso siab ruaj nrees rau qhov tseeb uas neeg tuag rau,

Mloog Vajtswv lus, Kawg siab kawg ntsws;

Peb yeej yuav ntseeg thiab tso siab plhuav mus.

Cov lus thiab suab nkauj: Evan Stephens, 1854–1930

1 Timothy 4:12

Alma 53:18–21