Cov Nkauj
Koj Puas Tau Thov Vajtswv?
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

55

Koj Puas Tau Thov Vajtswv?

Xav zoo zoo

1. Koj puas nco qab thov txog Vajtswv,

Hnub no thaum sawv ntxov?

Thaum koj tab tom ua koj txoj num,

Koj puas tau thov txog Vajtswv Ntuj

Kom nws saib xyuas koj?

[Chorus]

Kev thov Vajtswv txhawb lub dag zog,

Hloov kev tsaus nti ua tshav ntuj.

Thaum muaj kev nyuaj siab kev quaj ntsuag

Nco ntsoov thov Vajtswv.

2. Thaum uas koj chim siab rau lwm tus,

Koj puas thov Vajttswv?

Yog koj zam lwm tus txim tag nrho,

Vajtswv yuav zam txim pub rau koj,

Yog koj thov Vajtswv.

[Chorus]

Kev thov Vajtswv txhawb lub dag zog,

Hloov kev tsaus nti ua tshav ntuj.

Thaum muaj kev nyuaj siab kev quaj ntsuag

Nco ntsoov thov Vajtswv.

3. Koj puas nco qab thov txog Vajtswv,

Thaum koj raug sim siab?

Thaum uas koj lub siab tsuas ntuj nti,

Koj puas tau thov txog peb Leej Txiv

Kom nws nplij koj siab?

[Chorus]

Kev thov Vajtswv txhawb lub dag zog,

Hloov kev tsaus nti ua tshav ntuj.

Thaum muaj kev nyuaj siab kev quaj ntsuag

Nco ntsoov thov Vajtswv.

Cov lus: Mary A. Pepper Kidder, 1820–1905

Suab nkauj: William O. Perkins, 1831–1902

Psalm 5:3, 12

Mark 11:24–25