Cov Nkauj
Muaj Ib lub Roob Ntsuab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

83

Muaj Ib lub Roob Ntsuab

Nrog kev tswm seeb

1. Muaj ib lub roob ntsuab nyob puag nraum

Lub nroog Yeluxalees;

Tus Tswv Yexus tuag nyob qhov ntawd,

Nws tuag cawm peb txhua leej.

2. Peb yeej yuav paub tsis tau txog peb

Tus Cawm Seej kev txom nyem,

Tiam sis peb ntseeg nws ua li no

Rau qhov nws hlub peb heev.

3. Tsis muaj lwm tus uas yuav zoo txaus

Kom peb dim peb lub txim.

Yexus tib leeg thiaj yog txoj kev

Uas coj peb ntsib Leej Txiv.

4. Peb tus Cawm Seej nws hlub peb heev!

Thiab peb yuav tsum hlub nws,

Thiab ntseeg txog nws txoj kev theej txhoj,

Rau siab ua nws dej num.

Cov lus: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Suab nkauj: John H. Gower, 1855–1922

John 19:16–20

Hebrews 13:12