Cov Nkauj
Haiv Neeg Ntseeg, Sawv Mus Hauv Tuam Tsev
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

132

Haiv Neeg Ntseeg, Sawv Mus Hauv Tuam Tsev

Hu tiag tiag

1. Haiv Neeg Ntseeg, sawv mus hauv tuam tsev;

Nrhiav txoj kev uas mus tom ntej.

Muab cov peb hlub, thiab cov txheeb ze,

Cov ciaj, cov tuag khi ua ke.

2. Cia li kawm txoj hau kev tsa nto;

Coj nws txoj kev cai dawb huv.

Ua neej raws li nej tau khi lus

Txais yuav nws koob hmoov saum ntuj.

3. Elauhis, tus uas tsim txhua yam,

Thov koj pub hwj chim saum ntuj,

Thaum koj cov tub thiab koj cov ntxhais

Nyob hauv tuam tsev ua hauj lwm.

Cov lus: Jean L. Kaberry, 1918–1997. © 1985 IRI

Suab nkauj: Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1985 IRI

Doctrine and Covenants 109:13–21

Doctrine and Covenants 132:46