Cov Nkauj
Rau Qhov Koj Tau Pub Ntau rau Kuv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

97

Rau Qhov Koj Tau Pub Ntau rau Kuv

The words for Rau Qhov Koj Tau Pub Ntau rau Kuv cannot be included due to licensing restrictions.

Cov lus: Grace Noll Crowell, 1877–1969, tau muab hloov. Los ntawm Light of the Years, © 1936, 1964 Harper San Francisco.

Suab nkauj: Phillip Landgrave, yug 1935. © 1975 Broadman Press. Ceev txhua txoj cai.

Tau cai luam nyob txhua lub teb chaws. Tau cai siv. Txwv tsis pub luam tawm yog tias tus tuav txoj cai luam tsis tau sau ntawv tso cai.

Jacob 2:17–19

Mosiah 18:27–29