Cov Nkauj
Txawm Raug Kev Txom Nyem Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

43

Txawm Raug Kev Txom Nyem Los

Zoo siab

1. Txawm kev txom nyem tab kaum nej los,

Nej Haiv Neeg Ntseeg, thawb mus tom ntej!

Tsis ntev saum no hnub sawv rov los

Yuav ncha qhov tseeb mus thoob ntiaj teb,

Yuav ncha qhov tseeb mus thoob ntiaj teb.

2. Txawm kev mob nkeeg tsim txom peb los,

Peb yeej tsis tas tos nrhw ntev loo;

Yexus Khetos yuav tshwm sim los,

Nrog cov tim tswv uas muaj yeeb koob,

Nrog cov tim tswv uas muaj yeeb koob.

3. Txhawb nej lub siab los qhuas Vajtswv;

Zoo siab qhuas nws tsis tu tsis tseg.

Txawm kev kub ntxhov nyob qhov txhia chaw

Dhau ntawm Yexus muaj kev thaj yeeb,

Dhau ntawm Yexus muaj kev thaj yeeb.

4. Txawm lawv tawm tsam peb txoj cai los,

Peb raug tsim txom ntawm cov yeeb ncuab,

Yuav muaj raws li Ye-hau-vas hais;

Nws hom phiaj yeej tsis raug puas tsuaj.

Nws hom phiaj yeej tsis raug puas tsuaj.

5. Tej hauj lwm no yuav tsis tu ncua,

Tej txuj ci loj yeej mus tom ntej.

Thiab lub nceeg vaj hauv hnub nyoog kawg,

Lub “pob zeb” no yuav puv ntiaj teb.

Lub “pob zeb” no yuav puv ntiaj teb.

6. Ntxwg Nyoog chim los, tsis muaj nuj nqis;

Cov lus yaj saub tau hais yav thaud

Nyob ruaj nrees li Vaj-tswv nceeg vaj,

Txawm neeg txawm dab los rhuav tsis tau.

Txawm neeg txawm dab los rhuav tsis tau.

7. Muab yeeb koob rau nws npe dawb huv;

Nws xa cov tub txib mus tom ntej

Sim tib neeg siab, thiab mus tshaj tawm

Txoj kev cawm seej thoob lub ntiaj teb.

Txoj kev cawm seej thoob lub ntiaj teb.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887

Suab nkauj: George Careless, 1839–1932

Doctrine and Covenants 58:2–4

John 16:33