Cov Nkauj
Cia Vajtswv cov Me Nyuam Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

17

Cia Vajtswv cov Me Nyuam Los

Zoo siab kawg

1. Cia Vajtswv cov me nyuam los

Nrog peb sawv daws hu zaj no.

Nrog peb hu qhuas peb tus Tswv;

Uas yuav los coj peb txhua tus.

Nws yuav los rau ntiaj teb no;

Tej kev phem yuav ploj tag nrho,

Thaum neeg tso kev txhaum pov tseg

Thiab yuav nyob zoo siab ua ke.

2. Peb yuav npaj siab tos Yexus.

Peb yuav npaj siab tos tus Tswv.

Nws yuav los saum ceeb tsheej los.

Txoj kev txog kev txhaum yuav ploj.

Peb yuav tau hu nkauj qhuas nws.

Nws yog tus Cawm Seej Yexus.

Peb zoo siab sib pab sib hlub.

Thaum Yexus los coj peb mus.

3. Peb yuav hloov los ua neeg ntshiab.

Peb yuav tau zoo nyob kaj siab.

Peb yuav qhuas ntxhias peb Leej Txiv.

Peb yuav hawm nws tas mus li.

Ntiaj teb no yuav ci ntsa iab.

Kev tsaus ntuj yuav ploj ntais tiag.

Peb yuav nyob kaj siab lug mus,

Luag ntxwb ntxhi nrog Tswv Yexus.

Cov lus: James H. Wallis, 1861–1940

Suab nkauj: Suab paj nruas Spanish; tus muab txheeb kho yog Benjamin Carr, 1768–1831

Doctrine and Covenants 133:25, 33, 56

Revelation 7:9–17