Cov Nkauj
Kuv Yog Vajtswv Me Nyuam
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

142

Kuv Yog Vajtswv Me Nyuam

Mob siab

1. Kuv yog Vajtswv me nyuam.

Kuv los nyob ntiaj teb no.

Nws pub kom kuv muaj vaj muaj tsev,

Kom kuv muaj niam muaj txiv.

[Chorus]

Qhia kuv, pab kuv, nrog kuv mus kev

Pab kuv nrhiav qhov yog.

Qhia kuv txhua yam kuv yuav ua

Kom kuv tau nrog nws nyob.

2. Kuv yog Vajtswv me nyuam.

Kuv muaj ntau yam xav tau;

Pab kuv to taub txog nws txoj lus

Ua ntej twb yuav lig dhau.

[Chorus]

Qhia kuv, pab kuv, nrog kuv mus kev

Pab kuv nrhiav qhov yog.

Qhia kuv txhua yam kuv yuav ua

Kom kuv tau nrog nws nyob.

3. Kuv yog Vajtswv me nyuam.

Nws yuav foom hmoov rau kuv.

Yog kuv kawm txog nws cov lus qhia,

Kuv yuav rov nyob nrog nws.

[Chorus]

Qhia kuv, pab kuv, nrog kuv mus kev

Pab kuv nrhiav qhov yog.

Qhia kuv txhua yam kuv yuav ua

Kom kuv tau nrog nws nyob.

Cov lus: Naomi W. Randall, 1908–2001. © 1957 IRI

Suab nkauj: Mildred T. Pettit, 1895–1977. © 1957 IRI

Psalm 82:6

Mosiah 4:15

Doctrine and Covenants 14:7