Cov Nkauj
Zoo Li Lwg uas Los Saum Ntuj Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

63

Zoo Li Lwg uas Los Saum Ntuj Los

Mob siab

1. Zoo li lwg uas los saum ntuj los

Maj mam ntxaum tas cov nyom ntsuab

Thiab ua rau nws rov qab loj hlob

Raws li koj txoj kev saib xyuas.

2. Tus Tswv thov kom koj txoj lus zoo

Uas los saum ntuj los cuag peb.

Koj foom koob hmoov rau koj cov lus

Raws li koj txoj kev hlub peb.

3. Tus Tswv thov koj saib cov neeg no

Thiab ua raws li koj cog lus.

Thov koj xa cov lwg ntawm txoj sia

Los ntawm koj tsev nyob saum ntuj.

4. Peb thov koj hnov peb tej lus thov.

Xa koj tus Ntsuj Plig Dawb Huv.

Koj cov neeg thiaj yuav teev tiam koj

Thiab qw suab zoo siab nroo ntws.

Cov lus: Thomas Kelly, 1769–1854

Suab nkauj: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Deuteronomy 32:2

Isaiah 55:10–11