Cov Nkauj
Kev Hlub ntawm Leej Tub Neeg Qhuas Ntxhias
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

134

Kev Hlub ntawm Leej Tub Neeg Qhuas Ntxhias

Kaj siab lug

1. Kev hlub ntawm Leej Tub neeg qhuas ntxhias,

Thiab hais tias, “Ua raws koj siab nyiam!”

Kev hlub tseeb ua rau peb koom siab—

Los, puv kuv siab hnub no;

Los, puv kuv siab hnub no.

2. Kev hlub muab peb tsev neeg sib khi

Thiab muab kuv siab npuab koj hlo li,

Kev hlub dawb paug nyob mus ib txhis—

Los, puv kuv siab hnub no;

Los, puv kuv siab hnub no.

3. Kev hlub uas kov yeej txhua lub txim,

Thiab muab qhov iab hloov ua qab zib,

Kev hlub pab peb lub neej muaj txhij—

Los, puv kuv siab hnub no;

Los, puv kuv siab hnub no.

4. Tus Tswv, thov koj muab zog rau kuv;

Tus Tswv, hloov kuv kom ua phooj ywg

Tus Tswv, txhawb nqa kuv ib txhis mus—

Los, puv kuv siab hnub no;

Los, puv kuv siab hnub no.

Cov lus thiab suab nkauj: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987.

© 1969, 1985 Lorin F. Wheelwright. Luam tau zaj nkauj no yog lam siv hauv lub koom txoos los yog hauv tsev, tsis siv rau kev ua lag ua luam.

Moroni 7:45–48

John 17:20–23