Cov Nkauj
Ixayees, Vajtswv Hu Nej
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

6

Ixayees, Vajtswv Hu Nej

Siv zog

1. Ixayees, Vajtswv hu nej los,

Tawm ntawm teb chaws ntxhov siab los.

Npanpiloos twb tab tom vau mus;

Vajtswv yuav muab rhuav tag nrho.

Los rau Xioos, los rau Xioos,

Ua ntej tus Tswv chim siab loj.

Los rau Xioos, los rau Xioos,

Ua ntej tus Tswv chim siab loj.

2. Ixayees, Vajtswv yeej hais lus.

Mloog lub suab ntawm tus Cawm Seej!

Tam sim no pib kaj ntug zuj zus

Rau cov neeg nws tau xaiv tseg.

Los rau Xioos, los rau Xioos,

Nyob nrog nws muaj kev kaj siab.

Los rau Xioos, los rau Xioos,

Nyob nrog nws muaj kev kaj siab.

3. Ixayees, cov tim tswv tau nqis

Los puag saum lub ntuj ceeb tsheej,

Thiab rau tib neeg muab lub hwj chim,

Kom Haiv Neeg Ntseeg rov los tsev.

Los rau Xioos, los rau Xioos,

Tus Tswv nej tos los yuav txog.

Los rau Xioos, los rau Xioos,

Tus Tswv nej tos los yuav txog.

4. Ixayees, tsis txhob ua xyem xyav

Pheej nyob kev txhaum txoj kev dav.

Tsam kev txiav txim ho taw tes ncaj

Ces kev zam txim yuav tsis pab.

Los rau Xioos, los rau Xioos!

Lawv yuav hu nkauj qhuas Vajtswv.

Los rau Xioos, los rau Xioos!

Lawv yuav hu nkauj qhuas Vajtswv.

Cov lus: Richard Smyth, 1838–1914

Suab nkauj: Charles C. Converse, 1832–1918

Doctrine and Covenants 133:7–16