Cov Nkauj
Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

130

Thaum Kuv Nyeem Vaj Lug Kub Dawb Huv

Zoo li thov Vajtswv

1. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,

Kuv thov koj, tib neeg Leej Txiv,

Thov koj foom koob foom hmoov rau kuv,

Kom kuv muaj laj lim tswv yim.

2. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,

Kuv thov koj tshoov kuv lub siab.

Pab kuv to taub koj lub tswv yim

Thaum kuv khaws koj cov lus cia.

3. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,

Cia kuv paub koj txoj kev hlub.

Kho qhov mob ntawm kuv sab ntsuj plig

Thiab nplij kuv lub siab lub ntsws.

4. Thaum kuv nyeem vaj lug kub dawb huv,

Pab kuv xav ntsoov thiab mloog lus.

Koj txoj lus yog txoj sia ib txhis;

Koj qhov kaj yuav coj kuv mus.

Cov lus thiab suab nkauj: C. Marianne Johnson Fisher, 1932–2018 © 1985 IRI

2 Timothy 3:14–17

Romans 15:4