Cov Nkauj
Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

25

Peb Los Qhuas thiab Pe Hwm Koj

Ua koob tsheej

1. Peb los qhuas thiab pe hwm koj,

Tus Txhiv Dim thiab Vaj Ntxwv,

Tus uas ua rau cov me nyuam

Hu hauxanas rau nws.

Koj yog Ixayees Vaj Ntxwv,

Yog Daviv tus Tub zoo.

Tus uas Vajtswv tau txib los,

Tus Vaj Ntxwv Tau Koob Hmoov.

2. Cov tim tswv uas nyob saum ntuj

Tag nrho txhua tus qhuas koj,

Thiab neeg saum yaj thiab txhua yam

Koj tau tsim yeej hwm koj.

Cov neeg Henplais tau los thiab

Nqa nplooj toov laj tos koj;

Peb txoj kev qhuas thiab kev hlub,

Peb muab tej no rau koj.

3. Ua ntej koj raug kev txom nyem,

Lawv tau hu nkauj qhuas koj;

Nim no peb hu nkauj rau koj,

Tus uas tau kev tsa nto.

Koj lees txais lawv tej zaj nkauj;

Thov lees yuav peb kev hlub,

Tus uas nyiam txhua yam tsav zoo,

Vaj Ntxwv uas siab dawb huv.

Cov lus: Theodulph of Orleans, kwv yees li 760–821

Suab nkauj: Melchior Teschner, 1584–1635

Psalm 148

John 12:12–13