Cov Nkauj
Cia Peb Sawv Daws Sib Zog Ua Vajtswv Tes Num
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

113

Cia Peb Sawv Daws Sib Zog Ua Vajtswv Tes Num

Muaj zog

1. Cia peb sawv daws sib zog ua Vajtswv tes num

Kom peb thiaj tau nrog Vajtswv nyob puag saum ntuj;

Thaum peb ntaus rog yog peb yuav tuav ntaj txhua tus

Tuav ntaj ntawm txoj lus tseeb.

[Chorus]

Txhob ntshai thaum tus yeeb ncuab tsim txom peb;

Yexus, nws yeej yuav tsis tso peb tseg.

Peb yuav tsis mloog Dab Ntxwg Nyoog cov lus ntxias

Vim peb yuav mloog Vajtswv tib leeg tiag.

2. Peb yuav tsis thim txawm yog peb tsis muaj coob leej;

Peb paub hais tias cov yeeb ncuab lawv muaj coob heev,

Tiam sis peb muaj hwj chim los ntawm ntuj ceeb tsheej,

Pab peb qhia txoj lus tseeb.

[Chorus]

Txhob ntshai thaum tus yeeb ncuab tsim txom peb;

Yexus, nws yeej yuav tsis tso peb tseg.

Peb yuav tsis mloog Dab Ntxwg Nyoog cov lus ntxias

Vim peb yuav mloog Vajtswv tib leeg tiag.

3. Peb yeej tsis tas ntshai yog peb ua neeg ncaj ncees;

Vim Vajtswv yeej pab peb, nws yeej yuav nyob ze.

Thaum peb raug sim siab Vajtswv pab nws cov neeg

Thiab txhawb nqa txoj lus tseeb.

[Chorus]

Txhob ntshai thaum tus yeeb ncuab tsim txom peb;

Yexus, nws yeej yuav tsis tso peb tseg.

Peb yuav tsis mloog Dab Ntxwg Nyoog cov lus ntxias

Vim peb yuav mloog Vajtswv tib leeg tiag.

Cov lus thiab suab nkauj: Evan Stephens, 1854–1930

Doctrine and Covenants 6:33–37

1 Nephi 22:15–17