Cov Nkauj
Tus Tswv, Thov Koj Thaum Peb Sib Ncaim
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

69

Tus Tswv, Thov Koj Thaum Peb Sib Ncaim

Xav zoo zoo

1. Tus Tswv, thov koj thaum peb sib ncaim;

Ua rau peb nyob kaj siab lug.

Cia peb muaj koj kev hlub nrog nraim,

Yeej nrog koj txoj kev tshav ntuj.

Txhawb peb lub zog, txhawb peb lub zog,

Thaum peb hla lub hav zoov no.

Txhawb peb lub zog, txhawb peb lub zog,

Thaum peb hla lub hav zoov no.

2. Peb ua koj tsaug, thiab pe hwm koj,

Vim koj foom pub txoj moo zoo.

Cia koj txoj kev cawm seej los nyob

Hauv peb lub siab ntsws ntev loo.

Yeej rau siab ntseeg, yeej rau siab ntseeg.

Yeej ua raws nraim li qhov tseeb.

Yeej rau siab ntseeg, yeej rau siab ntseeg.

Yeej ua raws nraim li qhov tseeb.

Cov lus: John Fawcett, 1740–1817

Suab nkauj: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Psalm 31:23–24

Doctrine and Covenants 6:13