Cov Nkauj
Nco tus Raug Ntsia Saum Ntoo Khaub Lig
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

79

Nco tus Raug Ntsia Saum Ntoo Khaub Lig

Zoo li thov Vajtswv

1. Nco tus raug ntsia saum ntoo khaub lig,

Peb thiaj li sib sau, peb Leej Txiv.

Peb thov koj xa koj tus Ntsuj Plig,

Kom peb yuav paub koj lub hwj chim.

2. Tus Cawm Seej, hauv Khexemanes,

Nws cia li haus lub khob dej iab,

Ces saum lub roob Nws tau theej peb,

Saum ntoo khaub lig, lawv muab nws ntsia.

3. Peb noj mov mog, peb haus cov dej,

Nrog kev tswm seeb peb thiaj li nco,

Nws lub cev nqaij to thiab ntshav nrog,

Tus tsis muaj txhaum theej peb lub txhoj.

4. Leej Txiv thov kom lub cim nco txog

Yuav ua dawb huv rau txhua tus neeg

Uas noj thiab haus nrog siab dawb mos,

Kom nws nrog nraim peb tus Cawm Seej.

Cov lus: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Suab nkauj: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Doctrine and Covenants 20:75

Doctrine and Covenants 19:18–19