Cov Nkauj
Peb Tab Tom Taug Raws Kev Yeeb Koob
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

99

Peb Tab Tom Taug Raws Kev Yeeb Koob

Sib zog hu nkauj

1. Peb tab tom taug raws kev yeeb koob;

Ua hauj lwm rau peb meej mom.

Peb yuav hnav tej cuab yeej ua rog

Thiab yeej tsis tso tseg hlo.

[Chorus]

Peb yeej taug kev, taug kev mus tsev

Rau chaw zoo kawg nyob deb.

Ua num rau txoj sia ib txhis;

Uas yog hnub qub coj kev.

2. Hnub dhau hnub peb yeej taug kev mus

Saum ntuj uas yog peb vaj tse.

Lawv yuav muab kaus mom rau peb ntoo

Peb yim zoo yim nyob ze.

[Chorus]

Peb yeej taug kev, taug kev mus tsev

Rau chaw zoo kawg nyob deb.

Ua num rau txoj sia ib txhis;

Uas yog hnub qub coj kev.

3. Nrog cov neeg uas tau kev txhiv dim,

Peb yuav vij tus Tswv lub rooj,

Txhua tus yuav qhuas peb tus

Cawm Seej Lub hwj chim thiab siab zoo.

[Chorus]

Peb yeej taug kev, taug kev mus tsev

Rau chaw zoo kawg nyob deb.

Ua num rau txoj sia ib txhis;

Uas yog hnub qub coj kev.

Cov lus thiab suab nkauj: John M. Chamberlain, 1844–1930

Doctrine and Covenants 27:15–18

1 Timothy 6:12