Cov Nkauj
Tus Tswv Yug Yaj Muaj lub Siab Hlub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

100

Tus Tswv Yug Yaj Muaj lub Siab Hlub

Siab tus

1. Tus Tswv Yug Yaj muaj lub siab hlub,

Nws hlub nws pab yaj txhua tus;

Nws saib lawv muaj nuj nqi tshaj nyiaj,

Nws saib lawv rau nqi tshaj kub.

Tus Tswv Yug Yaj muaj lub siab hlub,

Nws hlub cov yaj uas ploj lawm;

Nws mus nrhiav lawv tim roob hauv pes,

Nrhiav lawv tim cov dej tob kawg.

[Chorus]

Lawv poob zoo hauv tiaj nrag suab puam,

Tshaib plab, nqhis dej thiab no no;

Nws nrawm nroos khiav kiag mus cawm lawv,

Muab nws cov yaj coj rov los.

2. Tus Tswv Yug Yaj muaj lub siab hlub,

Nws hlub nws pab me nyuam yaj;

Tej tug tawm hav zaub mus loj leeb,

Lawv tshaib plab, nqhis dej, txias tag.

Saib seb tus Tswv Yug Yaj nrhiav lawv,

Nrhiav cov yaj uas tau ploj lawm.

Nws zoo siab coj lawv rov qab los;

Nws kev theej txhoj tsis paub kawg.

[Chorus]

Lawv poob zoo hauv tiaj nrag suab puam,

Tshaib plab, nqhis dej thiab no no;

Nws nrawm nroos khiav kiag mus cawm lawv,

Muab nws cov yaj coj rov los.

3. Tus Tswv Yug Yaj muaj lub siab hlub,

Nws hlub “cuaj caum cuaj” tus yaj;

Nws kuj hlub tus yaj uas yuam kev

Raug txom nyem nyob hauv tiaj nrag.

Cia li mloog! Nws mob siab hu peb,

Hais lus mos mos thov peb tias:

“Nej puas kam nrhiav cov yaj poob zoo

Uas khiav ntawm kuv mus deb tiag?”

[Chorus]

Lawv poob zoo hauv tiaj nrag suab puam,

Tshaib plab, nqhis dej thiab no no;

Nws nrawm nroos khiav kiag mus cawm lawv,

Muab nws cov yaj coj rov los.

4. Lub tshav muaj nyom mos nyoos ntsuab xiab;

Lub pas dej ntshiab nyob ntsiag to.

Peb tus Tswv peb zoo siab hais tias,

“Peb yeej yuav coj lawv rov los!

Ua rau peb ua koj cov yug yaj;

Qhia peb muaj siab hlub loj kawg.

Xa peb mus tom tiaj nrag suab puam,

Nrhiav cov yaj uas poob zoo lawm.”

[Chorus]

Lawv poob zoo hauv tiaj nrag suab puam,

Tshaib plab, nqhis dej thiab no no;

Peb nrawm nroos khiav kiag mus cawm lawv,

Muab nws cov yaj coj rov los.

Cov lus: Mary B. Wingate, 1845–1933

Suab nkauj: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

Luke 15:4–7

1 Peter 5:2–4