Cov Nkauj
Cov Viv Ncaus Hauv Xi-oos (Cov poj niam)
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

149

Cov Viv Ncaus Hauv Xi-oos

Cov poj niam

Hu tiag tiag

1. Cov viv ncaus hauv Xi-oos yuav koom siab ua hauj lwm,

Vajtswv tej koob hmoov, peb mam li sib zog nrhiav.

Peb mam rau siab ntso txhim tsa Vajtswv lub nceeg vaj;

Peb yuav txhawb cov qaug zog thiab nplij cov nyuaj siab.

2. Cov tim tswv txoj hauj lwm muab rau peb cov poj niam;

Qhov no yog lub txiaj ntsim rau peb cov viv ncaus:

Peb muaj peev xwm ua txhua yam nrog rau kev hlub tshua,

Rau txhua tus peb yuav coj koob hmoov zoo kawg nkaus.

3. Peb lub hom phiaj zoo heev, peb txoj hauj lwm tseem ceeb,

Yog peb muaj lub siab dawb thiab muaj lub siab hlub.

Tsuas yog muaj tus Ntsuj Plig Dawb Huv tej lus qhuab qhia,

Peb thiaj yuav muaj tswv yim ua Vajtswv dej num.

Cov lus: Emily H. Woodmansee, 1836–1906

Suab nkauj: Janice Kapp Perry, yug 1938. © 1985 IRI

Galatians 6:2, 9–10

Doctrine and Covenants 11:12–14