Cov Nkauj
Nws Sawv Rov Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

86

Nws Sawv Rov Los

Nrog meej mom

1. Nws sawv rov los! Nws sawv rov los!

Xyiv fab tsa suab thiab tshaj tawm.

Hnub peb nws tau tawm plaws lub nkuaj.

Txhua tus cia li zoo siab kawg.

Kev tuag tu nrho, neeg dim txim,

Yexus kov yeej mus ib txhis.

2. Cia li los hu nkauj qhuas tus Tswv;

Seev suab txog nws kev kov yeej.

Tsis muaj ib tauv huab tsaus ntuj nti

Thaiv duab tshav ntuj ntawm ceeb tsheej.

Tim npoo ntuj lub hnub tawm plaws,

Ua lub cim txog qhov Nws sawv.

3. Nws sawv rov los! Nws sawv rov los!

Nws tau muab rooj ntug qhib plho.

Peb tau dim txoj kev txhaum lub nkuaj,

Nce mus rau qhov dawb huv hlo.

Thaum Nws sawv tej duab tshav ntuj

Ua peb pom qhov kaj ci lug.

Cov lus: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Suab nkauj: Joachim Neander, 1650–1680

Mark 16:6–7

Mosiah 16:7–9