Cov Nkauj
Tswv Yexus Tsoom Tub Rog
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

114

Tswv Yexus Tsoom Tub Rog

Ua siab loj

1. Tswv Yexus tsoom tub rog!

Mus tawm tsam kev phem,

Yexus tus ntoo khaub lig

Coj peb txoj hau kev.

Yexus yog peb tus Thawj,

Nws mus ua peb ntej;

Cia li nrog peb sawv daws

Mus tawm tsam kev phem.

[Chorus]

Tswv Yexus tsoom tub rog!

Mus tawm tsam kev phem.

Yexus tus ntoo khaub lig

Coj peb txoj hau kev.

2. Thaum peb tab tom yeej rog,

Cov yeeb ncuab yuav khiav;

Tswv Yexus tsoom tub rog,

Mus tom ntej yeej kiag.

Suab raj nruag nrov tshoo nrooj;

Ntuj txias yuav puas tsoog.

Kwv tij, tsa nej cov suab

Qhuas Vajtswv nrov nroo.

[Chorus]

Tswv Yexus tsoom tub rog!

Mus tawm tsam kev phem.

Yexus tus ntoo khaub lig

Coj peb txoj hau kev.

3. Zoo yam li pab tub rog

Yog Vajtswv nceeg vaj;

Kwv tij, peb taug kev mus

Lawv Neeg Ntseeg thaud qab.

Peb yeej yuav tsis sib faib;

Peb koom siab txhua tus:

Muaj txoj kev cia siab ntseeg,

Koom muaj kev siab hlub.

[Chorus]

Tswv Yexus tsoom tub rog!

Mus tawm tsam kev phem.

Yexus tus ntoo khaub lig

Coj peb txoj hau kev.

4. Mus tom ntej, neeg sawv daws;

Koom nrog peb zoo siab.

Tuaj koom nrog peb tsa suab

Hu zaj nkauj no tiag:

Yeeb koob, qhuas, thiab hawm txog

Khetos, tus Vaj Ntxwv.

Zaj nkauj no, mus ib txhis

Neeg thiab tim tswv hu.

[Chorus]

Tswv Yexus tsoom tub rog!

Mus tawm tsam kev phem.

Yexus tus ntoo khaub lig

Coj peb txoj hau kev.

Cov lus: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Suab nkauj: Arthur S. Sullivan, 1842–1900

Deuteronomy 31:6

2 Timothy 2:3