Cov Nkauj
Yexus ntawm Naxales, Cawm Seej, Vaj Ntxwv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

76

Yexus ntawm Naxales, Cawm Seej, Vaj Ntxwv

Teev tiam Vajtswv

1. Yexus ntawm Naxales,

Peb tus Vaj Ntxwv!

Kev tuag los koj kov yeej,

Muab txoj sia pub,

Koj ncaim Leej Txiv xub ntiag,

Los nyob ntiaj teb,

Ua dej num ib leeg tiav,

Txoj sia pub peb.

2. Thaum peb txo hwj chim noj

Cov mov mog no,

Ua rau peb nyob ntsiag to

Xav ntsoov txog koj.

Rau peb koj roj ntsha nrog,

Nyob saum lub toj—

Raug tsim txom txhiv peb los

Peb yeej nco txog.

3. Thaum peb lub di ncauj txais

Haus lub khob dej,

Koj txhawb peb lub siab ntsws;

Peb qhuas koj npe!

Coj peb mus txhua txoj kev,

Mus txog thaum kawg

Peb tau txoj sia ib txhis

Dhau ntawm koj lawm.

Cov lus thiab suab nkauj: Hugh W. Dougall, 1872–1963

John 6:38–40

John 15:13