Cov Nkauj
Sib Hlub Hauv Tsev
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

137

Sib Hlub Hauv Tsev

Mob siab

1. Zoo nkauj kawg nyob ib puag ncig,

Yog sib hlub hauv tsev;

Txhua lub suab zoo nkauj kawg li,

Yog sib hlub hauv tsev

Muaj txoj kev zoo siab nrog nraim;

Luag ntxhwb ntxhi; tsis muaj kev ntshai.

Peb zoo siab txhua txhia lub caij

Yog sib hlub hauv tsev.

Thaum peb muaj kev sib hlub,

Peb zoo siab txhua txhia lub caij

Yog sib hlub hauv tsev.

2. Zoo siab kawg thaum nyob ua ke,

Yog sib hlub hauv tsev;

Yeej tsis muaj kev ntxub tav kev,

Yog sib hlub hauv tsev.

Zoo li paj ntoo tawg zoo nkauj;

Peb rau siab ua Vajtswv tsaug,

Ua lub neej puv siab kawg nkaus

Yog sib hlub hauv tsev.

Thaum peb muaj kev sib hlub,

Ua lub neej puv siab kawg nkaus

Yog sib hlub hauv tsev.

3. Peb Leej Txiv zoo siab saum ntuj,

Yog sib hlub hauv tsev;

Lub ntiaj teb puv nkaus kev hlub,

Yog sib hlub hauv tsev.

Tej me dej nrov luag ntxhwb ntxhi;

Nyob saum ntuj muaj tshav ntuj nrig.

Peb Leej Txiv zoo siab kawg li

Yog sib hlub hauv tsev.

Thaum peb muaj kev sib hlub,

Peb Leej Txiv zoo siab kawg li

Yog sib hlub hauv tsev.

Cov lus thiab suab nkauj: John Hugh McNaughton, 1829–1891

Mosiah 4:14–15

Ecclesiastes 9:9