Cov Nkauj
Peb Zoo Siab Kawg
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

3

Peb Zoo Siab Kawg

Zoo siab

1. Peb zoo siab kawg vim Yexus ris peb lub txim lawm,

Peb thiaj li nrog Vajtswv nyob tau mus ib txhis.

Yuav muab txoj moo zoo tshaj tawm rau txhua txhia teb chaws,

Nim no tshuav tsis ntev peb cov ntseeg yuav dim txim.

Vajtswv yuav foom koob foom hmoov rau nws cov neeg,

Thiab yuav tsis muaj cov yeeb ncuab los thuam tau lawv.

Ntiaj teb no yuav hloov los zoo li lub Vaj Edees,

Thiab Yexus yuav hu kom nws haiv neeg los tsev.

2. Peb txhua tus yuav sib hlub thiab yeej yuav tsis sib ncaim.

Peb yuav muab txoj kev phem thiab kev qias pov tseg.

Thiab thaum cov neeg uas ua phem ua qias muaj kev ntshai,

Peb thiaj yuav paub tias Yexus yuav los tsis ntev.

Vajtswv yuav foom koob foom hmoov rau nws cov neeg,

Thiab yuav tsis muaj cov yeeb ncuab los thuam tau lawv.

Ntiaj teb no yuav hloov los zoo li luv Vaj Edees,

Thiab Yexus yuav hu kom nws haiv neeg los tsev.

3. Peb yuav vam tias Yexus uas yog peb tus Cawm Seej

Yuav coj peb kov yeej txoj kev nyuaj siab quaj ntsuag.

Thiab tom qab peb raug txom nyem thiab tseem muaj kev ntseeg

Peb thiaj li yuav sawv los kov yeej txoj kev tuag.

Vajtswv yuav foom koob foom hmoov rau nws cov neeg,

Thiab lawv yuav muaj meej mom nrog tim tswv saum ntuj.

Ntiaj teb no yuav hloov los zoo li lub Vaj Edees,

Thiab Khetos thiab nws haiv neeg yeej koom siab ntsws.

Cov lus: William W. Phelps, 1792–1872. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: Henry Tucker, 1826–1882

Moses 7:61–67

Articles of Faith 1:10