Cov Nkauj
Lub Hauv Paus Ruaj Nrees
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

29

Lub Hauv Paus Ruaj Nrees

Nrog meej mom

1. Lub hauv paus ruaj nrees yog peb tus Vajtswv tej lus

Uas Vajtswv muab pub rau peb hauv phau vaj lug kub.

Nws hais tsis tau zoo tshaj li tau hais rau nej,

Nej sawv daws uas raws Yexus, nej sawvdaws uas raws Yexus,

Nej sawv daws raws Yexus kom nws tsom kwm pab nej.

2. Txhua txhia lub sij hawm—thaum nej muaj mob los tau zoo,

Thaum nej raug kev txom nyem los yog nej tau koob hmoov,

Nyob ze los nyob deb, nyob nruab nqhuab los nruab deg—

Nej yuav tsum muaj yam dab tsi, nej yuav tsum muaj yam dab tsi,

Nej yuav tsum muaj dab tsi, Vajtswv yuav pub rau nej.

3. Tsis txhob ntshai, kuv nrog nej nyob; tsis muaj kev nyuaj siab,

Rau qhov kuv yog nej tus Tswv thiab yuav saib xyuas tiag.

Kuv pab nej, kuv hlub nej thiab kom nej sawv ntseg.

Kuv yuav txhawb nqa kuv cov ntseeg, kuv yuav txhawb nqa kuv cov ntseeg,

Kuv txhawb nqa kuv cov ntseeg kom nej muaj lub siab ntev.

4. Thaum kuv yuav hu nej mus hla lub pas dej hiav txwv.

Cov dej ntawm kev tu siab kuv tsis pub tshoob nej mus.

Vim kuv yuav nrog nraim nej, pab thaum raug kev nyuaj,

Thiab ua kom dawb huv rau nej, thiab ua kom dawb huv rau nej,

Ua kom dawb huv rau nej txoj kev txom nyem quaj ntsuag.

5. Thaum kuv yuav hu nej mus hla lub pas dej hiav txwv.

Cov dej ntawm kev tu siab kuv tsis pub tshoob nej mus.

Vim kuv yuav nrog nraim nej, pab thaum raug kev nyuaj,

Thiab ua kom dawb huv rau nej, thiab ua kom dawb huv rau nej,

Ua kom dawb huv rau nej txoj kev txom nyem quaj ntsuag.

6. Txawm mus txog thaum kuv cov neeg laus, lawv qhia txhua tus

Txog kuv txoj kev hlub uas tsis txawj hloov ib txhis mus.

Ces thaum lawv cov plaub hau hloov lawm kom dawb tiag,

Zoo li kuv cov me nyuam yaj, zoo li kuv cov me nyuam yaj,

Zoo li cov me nyuam yaj, kuv puag hauv kuv xub ntiag.

7. Tus neeg rau siab ntseeg Ye-xus, tus uas tso siab plhuav

Kuv yeej tsis muaj cuab kav tso nws tseg rau yeeb ncuab;

Txawm tag nrho ntuj txiag teb tsaus tshee hnyo kawg li.

Kuv yeej tsis, kuv yeej yuav tsis, kuv yeej tsis, kuv yeej yuav tsis,

Kuv yeej tsis, yeej yuav tsis, tso nws tseg mus ib txhis!

Cov lus: Xav tias yog Robert Keen, kwv yees li 1787. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: Xav tias yog J. Ellis, kwv yees li 1889

Isaiah 41:10

Isaiah 43:2–5

Helaman 5:12