Cov Nkauj
Nej cov Ntseeg Tswv Yexus Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

89

Nej cov Ntseeg Tswv Yexus Los

Nrog koob meej

1. Nej cov ntseeg Tswv Yexus,

Los nrog kev kaj siab lug!

Cia li los, cia li los rau Npelehees.

Los thiab saib ntsoov nws,

Cov tim tswv tus Vaj Ntxwv;

[Chorus]

Sawv daws los txhos caug pe nws;

Sawv daws los txhos caug pe nws,

Sawv daws los txhos caug pe nws,

Peb tus Tswv.

2. Pawg tim tswv thov hu nkauj

Hu nkauj nrog kev zoo siab;

Cia li hu nkauj, nej cov uas nyob saum ntuj!

Vajtswv muaj koob meej,

Muaj koob meej loj tshaj plaws;

[Chorus]

Sawv daws los txhos caug pe nws;

Sawv daws los txhos caug pe nws,

Sawv daws los txhos caug pe nws,

Peb tus Tswv.

3. Tus Tswv, peb yeej zoo siab,

Koj yug los tag kis no;

Yexus, koj muaj lub hwj chim ci ntsa iab.

Leej Tub ntawm Leej Txiv

Twb los nyob hauv ntiaj teb;

[Chorus]

Sawv daws los txhos caug pe nws;

Sawv daws los txhos caug pe nws,

Sawv daws los txhos caug pe nws,

Peb tus Tswv.

Cov lus: Xav tias yog John F. Wade, kwv yees li 1711–1786; tus txhais yog Frederick Oakeley, 1802–1880

Suab nkauj: Xav tias yog John F. Wade

Luke 2:8–20

Psalm 95:6