Cov Nkauj
Peb Hu Nkauj Yuav Sib Ncaim
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

64

Peb Hu Nkauj Yuav Sib Ncaim

Nrog kev tswm seeb

1. Peb hu nkauj yuav sib ncaim

Ib zaj nkauj qhuas ntxiv.

Rau peb Leej Txiv Saum Ntuj

Peb seev suab luag ntxhi.

Rau nws txoj kev hlub tshua

Nws saib xyuas tag nrho

Cia peb tej nkauj zoo siab

Ntxhe thoob Hnub Caiv no.

2. Qhuas nws txoj kev tshav ntuj;

Qhuas nws txoj kev hlub.

Vim koob hmoov suav tsis txheeb,

Qhuas tus Tswv saum ntuj.

Cia peb hu nkauj zoo siab

Seev suab tsis txawj tu.

Nws ib leeg thiaj tsim nyog

Peb yuav qhuas ntxhias nws.

3. Yexus peb tus Txhiv Dim,

Mloog cov lus qhuas no.

Thaum peb txhos caug pe koj,

Mloog peb cov lus thov.

Tus Tswv thov cawm peb dim.

Saib xyuas peb txhua hnub.

Nim no pab peb zoo siab

Ua koj tej tes num.

Cov lus: George Manwaring, 1854–1889

Suab nkauj: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Psalm 147:1

Alma 26:8