Cov Nkauj
Qhuas tus Txiv Neej
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

13

Qhuas tus Txiv Neej

Sib zog hu nkauj

1. Qhuas tus txiv neej uas sib tham nrog peb tus Tswv!

Yexus tau xaiv peb tus yaj saub ntawd cia.

Raug foom los qhib hnub kawg no rau peb txhua tus,

Tej nom tej tswv yuav qhuas nws thiab yuav hwm nws.

[Chorus]

Qhuas peb tus Yaj Saub uas mus nyob saum ceeb tsheej!

Tej neeg uas siab phem lawv twb swb tas lawm.

Nyob puag saum ntuj nws pab tau nws cov kwv tij;

Kev tuag kov yeej tsis tau tus yaj saub ntawd.

2. Nco ntsoov hais tias nws tuag vim nws txoj kev ntseeg.

Sawv daws yuav hnov thiab yuav qhuas nws lub npe!

Yauxej cov ntshav uas ntws los vim luag tua nws

Yuav ua tim khawv puag saum ntuj tias nws ncaj ncees.

[Chorus]

Qhuas peb tus Yaj Saub uas mus nyob saum ceeb tsheej!

Tej neeg uas siab phem lawv twb swb tas lawm.

Nyob puag saum ntuj nws pab tau nws cov kwv tij;

Kev tuag kov yeej tsis tau tus yaj saub ntawd.

3. Yauxej lub pov thawj hwj yeej yuav tsis ploj mus.

Nws yeej yuav tuav lub hwj chim no ib txhis.

Ncaj ncees thiab rau siab, nws yuav mus saum ceeb tsheej,

Nws txais meej mom nrog cov yaj saub thaud sawv ncig.

[Chorus]

Qhuas peb tus Yaj Saub uas mus nyob saum ceeb tsheej!

Tej neeg uas siab phem lawv twb swb tas lawm.

Nyob puag saum ntuj nws pab tau nws cov kwv tij;

Kev tuag kov yeej tsis tau tus yaj saub ntawd.

4. Yauxej kev pab coj tau koob hmoov saum ntuj los.

Ntiaj teb no tseem tshuav nqi rau nws cov ntshav.

Noob neej yuav tsim dheev paub txog qhov uas peb hais.

Yauxej lub npe yuav mus thoob plaws ntiaj teb no.

[Chorus]

Qhuas peb tus Yaj Saub uas mus nyob saum ceeb tsheej!

Tej neeg uas siab phem lawv twb swb tas lawm.

Nyob puag saum ntuj nws pab tau nws cov kwv tij;

Kev tuag kov yeej tsis tau tus yaj saub ntawd.

Cov lus: William W. Phelps, 1792–1872

Suab nkauj: Zaj nkauj Scottish

Doctrine and Covenants 135

2 Nephi 3:14–15