Cov Nkauj
Nyob Puag Saum Ib lub Roob
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

4

Nyob Puag Saum Ib lub Roob

Hu tiag tiag

1. Nyob puag saum ib lub roob

Luag tsa tau ib daim chij.

Nej cia li tsa muag saib;

Daim chij yog ib lub cim.

Nws nrov plig plawg rau cov teb chaws,

Luag thiaj li yuav pom tau nws cov neeg sawv.

2. Vajtswv tau cog lus tseg

Tias nws yeej yuav nco ntsoov.

Nws yuav tsa ib tug chij

Uas yog nws txoj moo zoo

Uas nto moo lug vim yog cov lus

Tus Tswv tau pub kom peb nyob kaj siab lug.

3. Vajtswv cov tub cov qhe

Tsa tau tus Tswv tus chij

Uas qhia nws tej kev cai,

Peb thiaj dim peb lub txim.

Lawv coj peb los ua zoo tag nrho

Ntev dhawv mus ib txhis li nrog Vajtswv nyob.

4. Peb sawv daws yuav tau kawm

Vajtswv txoj kev cai tseeb.

Txoj kev cai ntawd yuav tswj

Hwm peb sawv daws txhua leej.

Peb sawv daws mloog Nws tas mus li,

Thiab txais kev cawm dim nrog peb cov kwv tij.

Cov lus: Joel H. Johnson, 1802–1882

Suab Nkauj: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Isaiah 2:2–3

Isaiah 5:26