Cov Nkauj
Koj Zoo Kawg Nkaus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

30

Koj Zoo Kawg Nkaus

The words for Koj Zoo Kawg Nkaus cannot be included due to licensing restrictions.

Cov lus: Stuart K. Hine, 1899–1989. *Tus kws sau siv ob lo lus tej hauj lwm thiab muaj hwj chim.

Suab nkauj: Zaj nkauj ntawm Sweden, kwv yees li 1891; tus muab txheeb kho yog Stuart K. Hine

Cov lus thiab suab nkauj © 1949 thiab 1953 los ntawm Stuart Hine Trust. All rights in the USA except print rights administered by EMI CMG yog qhov chaw tswj hwm txhua txoj cai hauv USA tsis tswj hwm txoj cai luam xwb. Hope Publishing Company, Carol Stream, IL 60188 yog qhov chaw tswj hwm txoj cai luam hauv USA. Ceev txhua txoj cai. Tau cai siv.

Psalm 8:3–9

Psalm 9:1–2

Mosiah 4:5–13