Cov Nkauj
Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

82

Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv

Xav zoo zoo

1. Kuv zoo siab Yexus hlub kuv thiab foom koob hmoov rau kuv,

Kuv hawm nws thaum kuv nco txog tej yam nws pub rau kuv.

Kuv zoo siab heev vim nws tau los ntiaj teb tuag theej kuv,

Nws raug txom nyem los ntshav pab neeg ua txhaum zoo li kuv.

[Chorus]

Au, kuv zoo siab ua tsaug vim nws hlub kuv thiab nws

Txaus siab los tuag theej kuv!

Au, kuv zoo siab kawg nkaus, zoo siab ua nws tsaug!

2. Kuv zoo siab nws nqis los, nws tseg nws lub tsev saum ntuj

Los cawm ib tug neeg uas muaj txoj kev txhaum zoo li kuv!

Nws hlub kuv, nws theej kuv lub txhoj kom kuv muaj txoj sia.

Kuv cia siab kuv yuav rov mus nrog nws nyob saum ntuj tiag.

[Chorus]

Au, kuv zoo siab ua tsaug vim nws hlub kuv thiab nws

Txaus siab los tuag theej kuv!

Au, kuv zoo siab kawg nkaus, zoo siab ua nws tsaug!

3. Tswv Yexus txhiv kuv kom kuv tau zoo nyob kaj siab lug!

Kuv yuav nco txog lub txiaj ntsim no uas nws pub rau kuv.

Kuv yuav nco ntsoov qhuas tus Tswv thiab hawm nws tas mus li

Mus txog lub sij hawm uas kuv nrog nws nyob ib txhis li.

[Chorus]

Au, kuv zoo siab ua tsaug vim nws hlub kuv thiab nws

Txaus siab los tuag theej kuv!

Au, kuv zoo siab kawg nkaus, zoo siab ua nws tsaug!

Cov lus thiab suab nkauj: Charles H. Gabriel, 1856–1932

Mosiah 3:5–8

John 15:13