Cov Nkauj
Saum Ntoo Khaub Lig Nyob Pem lub Roob
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

81

Saum Ntoo Khaub Lig Nyob Pem lub Roob

Nrog kev hawm

1. Saum ntoo khaub lig nyob pem lub roob

Lawv ntsia tus Tswv dai ncuv;

Nws cov ntshav tau nrog theej peb txhoj

Kom nws tej lus ntshiab huv.

2. Saum ntoo khaub lig nws txoj sia tu,

Kom neeg txhua tus pom txhij

Tias txoj kev tuag qhib tau txoj kev

Mus rau txoj sia ib txhis.

3. Saum ntoo khaub lig tus Cawm Seej tuag,

Ua rau peb rov yug los

Dhau ntawm txoj kev sawv rov qab los

Rau neeg ntiaj teb tag nrho.

Cov lus: Vilate Raile, 1890–1954. © 1948 IRI

Suab nkauj: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI

Luke 23:33, 46

Helaman 14:14–19