Cov Nkauj
Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais lub Teb Chaws
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

95

Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais lub Teb Chaws

Nrog kev xyiv fab

1. Cov neeg yug yaj hauv Yudais lub teb chaws,

Lawv tau hnov lub suab nkauj uas zoo mloog kawg:

[Chorus]

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug!

2. Lawv mloog lub suab nkauj uas los puag saum ntuj;

Lawv mloog zaj nkauj uas qhia txog txoj kev hlub:

[Chorus]

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug!

3. Peb xav hu nkauj nrog cov tub txib saum ntuj,

Vim yog lawv hu nkauj qhuas Vajtswv Leej Tub:

[Chorus]

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug!

4. Cov neeg yuav tuaj koom ua ib pab hu nkauj.

Thaum txog sij hawm ntawd peb zoo siab kawg nkaus:

[Chorus]

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog Vajtswv,

Qhuas txog peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug;

Neeg tau zoo nyob kaj siab lug!

Cov lus thiab suab nkauj: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Luke 2:8–20

Doctrine and Covenants 45:71