Cov Nkauj
Thaum Ib Tag Hmo zaj Ntawd Tau Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

93

Thaum Ib Tag Hmo zaj Ntawd Tau Los

Siab kaj

1. Thaum ib tag hmo zaj ntawd tau los

Zaj nkauj zoo kawg thaum ub,

Cov tim tswv uas los saum ntuj los,

Lawv ntaus nkauj nog ncas kub.

“Kev kaj siab hauv ntiaj teb los ntawm

Tus Vaj Ntxwv zoo kawg nkaus.”

Neeg ntiaj teb nyob tos ntsiag twb to

Mloog cov tim tswv hu nkauj.

2. Rooj ntug qhib rau tim tswv nqis los

Coj kev thaj yeeb nyab xeeb;

Thiab lawv cov suab nkauj saum ntuj nrov

Ncha mus thoob lub ntiaj teb.

Cov tim tswv saib xyuas neeg ntiaj teb

Uas nyuaj siab thiab txom nyem.

Cov tim tswv zaj nkauj yeej nrov dua

Tej suab seev hauv ntiaj teb.

3. Saib seb! Lub caij nyoog uas yaj saub

Thaum ub ua yog toog pom,

Tsis ntev yuav muaj raws li lawv hais:

Lub caij ntawd yuav los txog.

Thaum ntuj thiab ntiaj teb tshiab txais yuav

Kev Thaj Yeeb tus Vaj Ntxwv

Thiab txhua tus yuav koom hu zaj nkauj

Uas nim no tim tswv hu.

Cov lus: Edmund H. Sears, 1810–1876

Suab nkauj: Richard S. Willis, 1819–1900

Luke 2:8–17

Alma 5:50