Cov Nkauj
Nyob Nrog Nraim Kuv!
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

71

Nyob Nrog Nraim Kuv!

Nrog kev tswm seeb

1. Nyob nrog nraim kuv! Twb yuav txog yav tsaus ntuj;

Tsaus ntuj lawm zuj zus. Tus Tswv, nrog nraim kuv!

Thaum tsis muaj kev pab, kev nplij siab khiav mus,

Tus pab cov txom nyem, auj nyob nrog nraim kuv!

2. Nyob hauv ntiaj teb no sij hawm dhau sai mus.

Kev zoo siab saum yaj thiab yeeb koob ploj mus.

Txhua yam puag ncig kuv yeej pom hloov zuj zus;

Auj tus uas tsis hloov hlo, nyob nrog nraim kuv!

3. Txhua lub sij hawm xav tau koj nrog kuv mus.

Leej twg yuav kov yeej tus dab tsuas koj xwb?

Leej twg zoo li koj yuav coj txhawb nqa kuv?

Txawm tsaus los tshav ntuj, tus Tswv nrog nraim kuv!

Cov lus: Henry F. Lyte, 1793–1847

Suab nkauj: William H. Monk, 1823–1889

Luke 24:29

John 15:4–12