Cov Nkauj
Ib tug Txiv Neej Txom Nyem Quaj Ntsuag
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

14

Ib tug Txiv Neej Txom Nyem Quaj Ntsuag

Kaj siab lug

1. Ib tug txiv neej txom nyem quaj ntsuag

Uas pheej ib txwm tau hla kuv kev,

Nws ua siab mog taij thov kuv pab

Ua rau kuv tsis kam tso nws tseg.

Kuv tsis muaj hwj chim nug nws seb

Nws mus qhov twg los nug nws npe;

Tiam sis hauv nws qhov muag ib yam

Ua rau kuv hlub nws; xyov ua cas.

2. Ib zaug kuv npaj ib pluas mov me,

Nws nkag los; tsis hais ib lo lus.

Nws tshaib plab; xav tau mov los noj.

Kuv pub rau nws; nws thov Vajtswv,

Nws noj ces muab ib feem rov los,

Kuv qhov zoo li los saum ntuj los,

Vim thaum kuv tab tom noj kom tas,

Kuv noj qab zib li mov manas.

3. Kuv pom nws tom qhov dej uas txhawv

Hauv pob zeb tuaj; nws zog tas lawm.

Tej dej hnyos nws txoj kev nqhis dej;

Nws hnov thiab pom dej ntws mus nrawm.

Kuv khiav mus tsa tus neeg ntxhov siab;

Nws haus kuv khob qhuav peb zaug diam,

Hais kiag thiab muab rau kuv puv npo;

Kuv haus thiab tsis nqhis dej ntxiv hlo.

4. Thaum tsaus ntuj lawm dej txawm nyab tuaj,

Cua daj cua dub nplawm txias no no.

Kuv hnov nws suab nrov nraud kuv khiav

Mus coj nws hauv kuv tsev los so.

Kuv tu nws zoo, muab rau nws hnav,

Thiab muab nws pw saum kuv lub txaj,

Kuv pw hauv av ua rau kuv xav

Zoo li pw hauv E-dees lub vaj.

5. Nws raug nplawm ntaus, kom twb yuav tuag,

Kuv nrhiav pom nws nyob tom ntug zos.

Kuv ntsuam xyuas nws, muab pa rau nws,

Kom nws rov qab muaj sia muaj zog

Noj tshuaj noj mov---nws thiaj zoo lawm.

Kuv muaj yam zais hauv siab mob kawg,

Txij ntawd los tsis nco qab qhov mob,

Txoj kev kaj kho kuv siab zoo hlo.

6. Ces kuv pom nws nyob hauv lub nkuaj

Mus ris txim tag kis thaum sawv ntxov.

Kuv tau txheem cheem tej lus dag ntxias

Kuv hwm nws txawm luag thuam nws los.

Nws sim wb txoj kev ua phooj ywg

Nws nug tias puas kam tuag rau nws.

Lub cev qaug zog; kuv twb ntshai tas,

Tiam sis kuv qw tias, “Kuv yeej kam!”

7. Ces tib pliag ntawd kuv txawm pom tias

Kuv paub tus neeg txom nyem ntawd tiag.

Kuv twb paub qhov cim ntawm nws tes;

Tus Cawm Seej sawv ntawm kuv xub ntiag.

Nws hu kuv npe thaum nws hais lus,

“Koj ib txwm tsis txaj muag rau kuv.

Neeg yuav nco ntsoov koj tej tes num.

Txhob ntshai; vim koj ua rau kuv xwb.”

Cov lus: James Montgomery, 1771–1854

Suab nkauj: George Coles, 1792–1858, tau muab hloov Yog zaj uas tau hu ua ntej tus Yaj Saub Yauxej Xamivraug tua tuag. Saib History of the Church, 6:614–15.

Matthew 25:31–40

Mosiah 2:17