Cov Nkauj
Siv Dag Zog Ua Hauj Lwm
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

111

Siv Dag Zog Ua Hauj Lwm

Siv zog

1. Ntiaj teb xav tau cov tib neeg nquag

Uas rau siab ua hauj lwm.

Los pab khiav hauj lwm mus tom ntej;

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

[Chorus]

Siv nej dag zog ua hauj lwm; mob siab tiag.

Ua nej tes dej num tag nrho nej lub siab.

Peb muaj tes num; los pab txhua tus.

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

2. Lub Koom Txoos xav tau tib neeg zoo

Los pab kawg siab kawg ntsws.

Muaj hauj lwm ntau rau nej los ua;

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

[Chorus]

Siv nej dag zog ua hauj lwm; mob siab tiag.

Ua nej tes dej num tag nrho nej lub siab.

Peb muaj tes num; los pab txhua tus.

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

3. Peb yeej tawm tsam txoj kev txhaum tiag;

Tsis txhob ntsia luag ua xwb.

Peb yuav tsum nyiaj ntev ntaus tsov rog;

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

[Chorus]

Siv nej dag zog ua hauj lwm; mob siab tiag.

Ua nej tes dej num tag nrho nej lub siab.

Peb muaj tes num; los pab txhua tus.

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

4. Saib xyuas, ntaus rog, thiab thov Vajtswv

Tag nrho nej siab nej ntsws.

Txhawb txhua txoj hauj lwm zoo kom mus;

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

[Chorus]

Siv nej dag zog ua hauj lwm; mob siab tiag.

Ua nej tes dej num tag nrho nej lub siab.

Peb muaj tes num; los pab txhua tus.

Siv nej dag zog ua hauj lwm.

Cov lus thiab suab nkauj: Will L. Thompson, 1847–1909

Doctrine and Covenants 58:26–28

Doctrine and Covenants 107:99