Cov Nkauj
Los, Nrog Kuv Mus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

41

Los, Nrog Kuv Mus

Siab mos siab muag

1. “Los, nrog kuv mus,” tus Cawm Seej hais.

Nws tus yam ntxwv, cia li coj nraim.

Nov yog tib txoj kev koom nrog nws,

Vajtswv Leej Tub uas nws yeej hlub.

2. “Los nrog kuv mus,” yog qhov yooj yim,

Tiam sis muaj txoj kev tshav ntuj nrig

Nyob hauv cov lus tseeb no lub ntsiab

Kom txhawb nqa peb thiab tshoov peb siab.

3. Puas yog peb yuav tsum raws nws qab

Tsuas yog thaum peb ua neej saum yaj,

Uas yog qhov chaw nyuaj siab kawg li?

Tsis yog, yuav tsum raws nws ib txhis.

4. Tsis yog yuav tsum coj nws yam ntxwv

Thaum peb tseem nyob lub neej no xwb,

Tseem yuav tau coj thaum peb ncaim mus

Yog peb xav tau tus Tswv teej tug.

5. Peb yuav tsum rau siab mus tom ntej

Ua rau peb thiaj pom kev mus deb

Thiab nrog nws mus tsis tu tsis tseg,

Txawm peb raug txhua txoj kev txom nyem.

6. Nws lub nceeg vaj, hwj huam, hwj chim,

Thiab koob meej tag nrho yog peb li,

Yog peb yeej yuav mloog nws cov lus,

Uas nws hais tias, “Los, nrog kuv mus.”

Cov lus: John Nicholson, 1839–1909

Suab nkauj: Samuel McBurney, 1847–1909

Matthew 4:19

2 Nephi 31:10–21