Cov Nkauj
Yexus Tau Yug Los Ua Me Nyuam
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

85

Yexus Tau Yug Los Ua Me Nyuam

Nrog kev hawm

1. Yexus tau yug los ua me nyuam,

Niaj hnub no nws tau ntsej tau muag.

Nws raug kev nyuaj siab kev tsim txom;

Nim no nws kav ntiaj teb no,

Nim no nws kav ntiaj teb no.

2. Nws tau ua tus yaj muaj siab muag,

Nim no nws kov yeej txoj kev tuag.

Yexus tau tuag saum ntoo khaub lig;

Nws yog Vajtswv tas mus li,

Nws yog Vajtswv tas mus li.

3. Nws cov ntshav tau ntws liab pes vog;

Niaj hnub no nws twb tshwm sim los.

Yexus cov kwv tij tau thuam nws,

Nim no nws yog lawv tus Tswv.

Nim no nws yog lawv tus Tswv.

4. Tus Tswv Yexus tau tuag dai ncuv,

Nim no nws yog Vaj Ntxwv Saum Ntuj.

Nws tau tuag saum tus ntoo khaub lig,

Nim no nws nyob ib txhis li,

Nim no nws nyob ib txhis li.

Cov lus: Parley P. Pratt, 1807–1857

Suab nkauj: Giacomo Meyerbeer, 1791–1864, tau muab hloov

Luke 2:7

Matthew 25:31