Cov Nkauj
Kev Tseeb Ua Rau Peb Rov Qab Nco
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

128

Kev Tseeb Ua Rau Peb Rov Qab Nco

Xav zoo zoo

1. Kev tseeb ua rau peb rov qab nco;

Txoj moo zoo qhia rau qee leej.

Yog tseem muaj tej kev dag kev ntxias,

Tus tsim muaj yuav raug xwm txheej.

Txhob txiav txim thiaj tsis raug txiav txim

Yog txoj lus Yexus qhia lawm.

Qhov loj, qhov me, koj muab rau luag,

Koj yuav txais zoo npaum li ntawd.

[Chorus]

Peb tus Cawm Seej, koj yuav coj peb

Mus txog thaum peb los sib ntsib.

Cov tim tswv nyob ntawd tos ntsoov peb

Qhuas hwm koj mus tas ib txhis.

2. Yexus tias, ”Ua siab mos siab muag,”

Yuav tsum muaj cai thiaj txiav txim;

Yog kuv xav ua neeg dawb neeg huv,

Yuav tsum hlub txhob nco kev chim.

Tag nrho nws cov lus qhuab lus qhia

Yuav tsum coj tsis tu tsis tseg,

Yog kuv hlub kwv tij zej zog tiag,

Kuv yeej taug tus Tswv txoj kev.

[Chorus]

Peb tus Cawm Seej, koj yuav coj peb

Mus txog thaum peb los sib ntsib.

Cov tim tswv nyob ntawd tos ntsoov peb

Qhuas hwm koj mus tas ib txhis.

3. Ib zaug kuv tias, “Hauv koj qhov muag

Twb muaj ib nyuag qhov hmoov ntoo;

Yog koj yog kwv tij kwv npawg tiag,

Cia kuv pab muab rho kom zoo.”

Tiam sis kuv los yeej pom tsis tseeb

Vim ua rau kuv qhov muag plooj.

Ces thaum kuv ua tib zoo los txheeb,

Kuv qhov muag muaj ib yav ntoo.

[Chorus]

Peb tus Cawm Seej, koj yuav coj peb

Mus txog thaum peb los sib ntsib.

Cov tim tswv nyob ntawd tos ntsoov peb

Qhuas hwm koj mus tas ib txhis.

4. Yog kuv hlub kuv kwv tij nus muag

Thiab xav muab nws hmoov ntoo rho

Ces kuv thiaj yuav tsum pom tseeb dua

Vim qhov muag yeej yog nqaij mos.

Cov uas muaj ib nyuag qhov hmoov ntoo

Kuv yeej ib txwm tau cem lawv.

Nim no kuv xav rho yav ntoo no,

Au, kom kua muag yuav ntxuav tawm!

[Chorus]

Peb tus Cawm Seej, koj yuav coj peb

Mus txog thaum peb los sib ntsib.

Cov tim tswv nyob ntawd tos ntsoov peb

Qhuas hwm koj mus tas ib txhis.

5. Kev muaj siab hlub kho tau kom zoo

Thiab yuav ua rau yus pom meej.

Thaum kuv pom tus phooj ywg kev txhaum

Tsis yog kuv tau ua ncaj ncees.

Nim no kuv tsis nrhiav tej kev txhaum;

Tsuas xav txog Ye-xus siab zoo;

Tej hmoov ntoo yog tej tsis tseem ceeb

Thaum kuv xav txog kuv yav ntoo.

[Chorus]

Peb tus Cawm Seej, koj yuav coj peb

Mus txog thaum peb los sib ntsib.

Cov tim tswv nyob ntawd tos ntsoov peb

Qhuas hwm koj mus tas ib txhis.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887; sau txwm nkauj uas rov hu dua

Suab nkauj: Charles Davis Tillman, 1861–1943

Matthew 7:1–5

Alma 41:14–15