Cov Nkauj
Tus Tswv, Kuv Yuav Nrog Koj Mus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

98

Tus Tswv, Kuv Yuav Nrog Koj Mus

Ua tib zoo

1. Cawm Seej, pab kuv xyaum hlub koj thiab

Taug txoj kev uas koj tau qhia,

Nres los pab thiab txhawb nqa lwm tus,

Ntxiv dag zog rau kuv lub siab.

Cawm Seej, pab kuv xyaum hlub koj thiab—

Tus Tswv, kuv yuav nrog koj mus.

2. Kuv ua cas txiav txim rau lwm tus

Thaum kuv tseem ua tsis zoo thiab?

Qhov muag ntsia tsis tau kev txom nyem

Uas muaj nyob hauv neeg lub siab.

Kuv ua cas txiav txim rau lwm tus?

Tus Tswv, kuv yuav nrog koj mus.

3. Kuv yuav saib xyuas kuv tus kwv tij

Kuv yuav xyaum kho nws lub siab.

Rau cov uas raug kev mob kev nkeeg

Kuv yeej yuav ua siab zoo tiag.

Kuv yauv saib xyuas kuv tus kwv tij—

Tus Tswv, kuv yuav nrog koj mus.

4. Cawm Seej, pab kuv hlub lwm tus neeg

Zoo li kuv paub koj hlub kuv,

Koj yog kuv lub dag zog thaum kuv

Ua koj tub qhe pab txhua tus.

Cawm Seej, pab kuv hlub lwm tus neeg—

Tus Tswv, kuv yuav lawv koj qab.

Cov lus: Susan Evans McCloud, yug 1945. © 1985 IRI

Suab nkauj: K. Newell Dayley, yug 1939. © 1985 IRI

John 13:34–35

1 John 3:16–19

1 John 4:21