Cov Nkauj
Ua Zoo Thaum Tseem Tshav Ntuj Nrig
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

102

Ua Zoo Thaum Tseem Tshav Ntuj Nrig

Tsis siv zog

1. Ua zoo thaum tseem tshav ntuj nrig;

Txhob cia sij hawm dhau mus.

Ua hauj lwm thaum lub hnub ci;

Ua vim yuav luag tsaus ntuj.

Peb cheem tsis tau kev tshav ntuj

Kom nrog nraim peb mus li;

Hais tsis tau rau duab ntxoov ntxoo

Kom yeej yuav tsis sib ntsib.

2. Sij hawm dhau mus li xob laim;

Peb hu tsis tau rov los.

Sij hawm los ces mus tom ntej,

Tsis mus rau yav tas los.

Thiab yog tias peb tsis xyuam xim,

Lub cib fim yuav ploj mus,

Vim lub neej no yeej dhau sai;

Ntev zoo nkaus li ib hnub.

3. Zoo yam li lub caij ntuj no

Raws lub caij ntuj sov qab,

Li ntawd peb tej kev zoo siab

Tej zaum yuav ploj mus tas.

Yog li peb yuav tsum siv zog

Ua kom zoo dua txhua hnub,

Kom muab kev txhaum tso tseg thiab

Ua hauj lwm rau Vajtswv.

4. Ua zoo thaum tseem tshav ntuj nrig,

Thiaj tau nyob kaj siab lug,

Vim yog nej nrawm nroos ua zoo,

Nej tau koob hmoov dawb huv.

Ua raws li laj lim tswv yim;

Cia li muaj lub siab ncaj;

Ces Vajtswv yuav foom koob hmoov,

Yuav hlub nej thiab los pab.

Cov lus thiab suab nkauj: Robert B. Baird, 1855–1916

Alma 34:32–33

Psalm 119:60