Cov Nkauj
Leej Txiv Saum Ntuj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

50

Leej Txiv Saum Ntuj

Zoo li thov Vajtswv

1. Peb Leej Txiv Saum Ntuj, koj txoj kev hlub puv npo,

Hnov koj cov me nyuam uas nyob thoob ntiaj teb no,

Tej lus qhuas hu nrov. Ua tsaug rau txoj kev thaj yeeb

Nyob mus ib txhis li.

2. Peb lub siab puv npo nrog koj txoj kev thaj yeeb,

Kev xyiv fab muab rau cov uas nyuaj siab txhawj xeeb,

Peb ntseeg koj ruaj khov yeeb vim koj txoj kev nyab xeeb.

Nyob tas mus ib txhis.

3. Vajtswv ntawm peb txiv, txhawb nqa txhua txhia haiv neeg

Kom lawv nyob kaj siab thiaj li tau kev cawm seej.

Cia neeg thoob ntiaj teb yav tom ntej tso siab rau koj,

Hlub koj mus ib txhis.

Cov lus: Angus S. Hibbard, 1860–1945

Suab nkauj: Friedrich F. Flemming, 1778–1813; tus muab txheeb kho yog Edwin P. Parker, 1836–1925

Psalm 29:11

John 14:27