Cov Nkauj
Raug Hu Los Pab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

115

Raug Hu Los Pab

Hu tiag tiag

1. Raug hu los pab peb tus Vaj Ntxwv saum ntuj,

Peb raug xaiv los ua tim khawv txog Nws.

Deb thiab dav peb qhia ntsig txog peb Leej Txiv,

Deb thiab dav kev hlub peb qhia.

[Chorus]

Tas zog, yuav mus tas zog, thaum peb txhawb nqa Nws lub npe;

Tas zog, yuav mus tas zog, thaum peb txhawb nqa Nws lub npe;

Tom ntej, thawb mus tom ntej, zaj nkauj muaj kev yeej peb hu.

Vajtswv yeej txhawb peb lub dag lub zog thaum Peb raug hu pab Nws.

2. Raug hu los paub Nws cov koob hmoov uas ntau—

Tub thiab ntxhais, nej yog Vajtswv me nyuam—

Peb zoo siab ua tim khawv txog Nws lub npe,

Peb yeej yuav qhuas thiab hwm Nws.

[Chorus]

Tas zog, yuav mus tas zog, thaum peb txhawb nqa Nws lub npe;

Tas zog, yuav mus tas zog, thaum peb txhawb nqa Nws lub npe;

Tom ntej, thawb mus tom ntej, zaj nkauj muaj kev yeej peb hu.

Vajtswv yeej txhawb peb lub dag lub zog thaum Peb raug hu pab Nws.

Cov lus: Grace Gordon, tau muab hloov

Suab nkauj: Adam Geibel, 1855–1933

Doctrine and Covenants 4:2–3

Doctrine and Covenants 20:17–19