Cov Nkauj
Zoo Siab, Zoo Siab, Hnub Caiv Sawv Ntxov
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

129

Zoo Siab, Zoo Siab, Hnub Caiv Sawv Ntxov

Siab kaj

1. Zoo siab, zoo siab, Hnub Caiv sawv ntxov;

Nim no peb nyob kaj siab lug.

Zoo siab, zoo siab, thaum kaj ntug txoog,

Hnub dawb huv, hnub thov Vajtswv.

Cov xib hwb zoo siab tos txais peb,

Thaum peb koom kawm vaj lug kub,

Nyob ntawd lawv rau siab qhia peb ua

Raws li tus Cawm Seej txoj lus.

[Chorus]

Zoo siab, zoo siab, Hnub Caiv sawv ntxov;

Nim no peb nyob kaj siab lug.

Zoo siab, zoo siab, thaum kaj ntug txoog,

Hnub dawb huv, hnub thov Vajtswv.

2. Mloog! Hnub Caiv dawb huv cov tswb nrov;

Mloog cov tswb nrov ntxhe puag ncig.

Mloog! cov me nyuam kaj siab hu nkauj!

Yog suab seev zoo siab kawg li!

Txhua lub suab nkauj thov caw peb los

Koom ua ke tsis txhob sib nrug.

Thaum peb los lub suab nkauj hais tias

Los nrawm nroos teev tiam Vajtswv.

[Chorus]

Zoo siab, zoo siab, Hnub Caiv sawv ntxov;

Nim no peb nyob kaj siab lug.

Zoo siab, zoo siab, thaum kaj ntug txoog,

Hnub dawb huv, hnub thov Vajtswv.

3. Nyob no peb txo hwj chim pe hawm;

Peb hu nkauj qhuas txog Vajtswv.

Nyob no peb muaj lub siab hlub tshua

Xav kawm nws tej kev dawb huv.

Thaum peb tseem hluas cov lus nyob hauv

Tej phau ntawv tshwm sim qhia peb.

Vajtswv cov lus uas tshoov peb siab

Coj peb taug qhov tseeb txoj kev.

[Chorus]

Zoo siab, zoo siab, Hnub Caiv sawv ntxov;

Nim no peb nyob kaj siab lug.

Zoo siab, zoo siab, thaum kaj ntug txoog,

Hnub dawb huv, hnub thov Vajtswv.

4. Nyob no peb koom nrog cov phooj ywg,

Neeg zej zog thiab peb tsev neeg.

Peb mob siab ua peb tej hauj lwm.

Peb yog Vajtswv haiv neeg ntseeg.

Tej kev sim siab txhawb peb kev ntseeg;

Qhov tseeb zoo dua tau yeeb koob.

Peb yuav nyiaj kev kub ntxhov ntev zog,

Txawm neeg ntiaj teb tsis pom zoo.

[Chorus]

Zoo siab, zoo siab, Hnub Caiv sawv ntxov;

Nim no peb nyob kaj siab lug.

Zoo siab, zoo siab, thaum kaj ntug txoog,

Hnub dawb huv, hnub thov Vajtswv.

Cov lus: Robert B. Baird, 1855–1916

Suab nkauj: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Doctrine and Covenants 59:9–10

Mosiah 4:15