Cov Nkauj
Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

24

Peb tus Vajtswv Yog Peb tus Pej Thuam

Nrog koob meej

Peb tus Vajtswv yog peb tus pej thuam,

Ruaj khov kho yeej yuav tsis ploj.

Peb tus Vajtswv siv zog txhawb pab peb.

Nws kho peb tej kev kub ntxhov.

Nws yeej kov yeej tag nrho.

Nws cawm peb dim Kev Poob.

Nws muaj hwj huam hwj chim.

Txhua yam tsav yog Nws tsim.

Nws yeej yuav kav peb mus ib txhis.

Cov lus: Martin Luther, 1483–1546, tau muab hloov

Suab nkauj: Xav tias yog Martin Luther

2 Samuel 22:2–3

Psalm 18:1–2