Cov Nkauj
Maj Mam Hu Ib zaj Dawb Huv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

61

Maj Mam Hu Ib zaj Dawb Huv

Teev tiam Vajtswv

1. Maj mam hu ib zaj dawb huv,

Vim twb rov txog Hnub Caiv dua

Kom peb tau so,

Kom peb tau so,

Thiab kom lawv ua Vajtswv tsaug

Rau cov koob hmoov nws foom pub,

Rau cov koob hmoov nws foom pub.

2. Hnub dawb huv, tsis txhawj dab tsi—

Cia peb nrhiav txoj sia ib txhis,

Nqi zog loj kawg,

Nqi zog loj kawg,

Thiab los noj lub cim nco txog

Xwv kom nco txog peb tus Tswv

Xwv kom nco txog peb tus Tswv.

3. Lub suab hu pib nrov zuj zus

Thaum peb muab txiaj ntsim los pub

Tej lub siab mob,

Tej lub siab mob,

Los ua qhov kev txi rau nws

Qhia txog nws txoj kev tshav ntuj,

Qhia txog nws txoj kev tshav ntuj.

4. Tswv Yexus yog tus dawb huv.

Muaj nqi kawg yog nws txoj lus:

Hloov siab, muaj sia,

Hloov siab, muaj sia.

Txawm nej tej kev txhaum liab ploog,

Au, hloov siab, nws yuav zam txim.

Au, hloov siab, nws yuav zam txim.

Cov lus: William W. Phelps, 1792–1872. Nyob hauvLDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: Thomas C. Griggs, 1845–1903

Doctrine and Covenants 59:8–12

Isaiah 1:16–18