Cov Nkauj
Tus Tswv, Ua Ntej Peb Sib Ncaim
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

66

Tus Tswv, Ua Ntej Peb Sib Ncaim

Zoo li thov Vajtswv

1. Tus Tswv, ua ntej peb sib ncaim

Thov pom zoo rau lus qhuab qhia,

Ua rau peb yeej yuav nco ntsoov,

Cog tej no hauv peb lub siab.

2. Peb xav coj tag nrho lus txib,

Thaum peb tseem hluas thiab dawb huv.

Pab peb coj koj txoj kev tseeb,

Muab zog rau peb mloog koj lus.

3. Leej Txiv, tus muaj lub siab hlub,

Thaum peb siv zog ua ncaj ncees,

Thaum peb ua koj tes hauj lwm

Ua rau peb yuav zoo siab heev.

4. Tus Tswv, thov koj zam peb txim,

Pab peb dim kev ntxias tag nrho.

Tus Tswv, pab peb txhua sij hawm,

Ua lub neej dawb huv rau koj.

Cov lus: George Manwaring, 1854–1889

Suab nkauj: Benjamin Milgrove, 1731–1810; tus muab txheeb kho yog Ebenezer Beesley, 1840–1906

Psalm 119:33–35