Cov Nkauj
Tig Nej Siab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

133

Tig Nej Siab

Siab kaj

1. Tig nej siab; tus Tswv tab tom los

Tus yaj saub Malakis ntuas.

Tig nej siab kom npaj ua tas zog,

Ua tes hauj lwm muab neeg tsa nto,

Rau cov ciaj thiab cov uas tuag.

2. Hauv lub caij nyoog kawg Eliyas

Yuav rov qhib Vajtswv txoj kev.

Nws yuav qhia thiab ua rau nej nco

Txog tej kev khi lus uas nej cog,

Muab nej khi rau txhua tus neeg.

3. Tig nej siab npuab nej niam nej txiv,

Cov tiam neeg nyob dhau los lawm.

Nrhiav lawv txog thaum nej nrhiav tau lawm,

Hauv lub tuam tsev zwm thiab khi lawv

Rau nej lub siab tsis paub kawg.

4. Tig nej siab hlub nej cov me nyuam,

Cov tiam neeg nyob yav tom ntej.

Nej ua ncaj, ua raws txoj moo zoo,

Nyob tuam tsev nej thiaj foom koob hmoov

Rau lawv txhua tus mus ib txhis.

Cov lus: Paul L. Anderson, yug 1946. © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Suab nkauj: Gaylen Hatton, 1928–2008. © 1985 IRI Luam tau zaj nkauj qhuas Vajtswv no yog tias siv hauv lub koom txoos los yog siv hauv tsev thiab tsis siv ntau ntau, los yog tsis siv rau kev lag luam.

Doctrine and Covenants 138:46–48

Doctrine and Covenants 128:17–18, 22–24