Cov Nkauj
Kaj Ntug Plaws Lawm
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

1

Kaj Ntug Plaws Lawm

Ua koob tsheej

1. Kaj ntug plaws lawm, duab ntxoov ntxoo ploj;

Xioos tus chij tau muab nthuav tawm!

Ib tag kis uas yuav tshav ntuj nrig,

Ib tag kis uas yuav tshav ntuj nrig,

Ci ntsa iab rau neeg qab ntuj lawm.

2. Tej huab ntawm kev tsis yog ploj mus

Thaum kev tseeb thiab ncaj ci rau lawv;

Lub yeeb koob tawm puag tim ub tuaj,

Lub yeeb koob tawm puag tim ub tuaj,

Tsis ntev yuav ci rau txhua teb chaws.

3. Lwm Haiv Neeg lub caij nyoog tau los,

Ixayees yuav tau koob hmoov tas.

Tau muab Yudas xeeb ntxwv ntxuav huv,

Tau muab Yudas xeeb ntxwv ntxuav huv,

Thiab yuav rov nyob hauv Khanaas.

4. Yehauvas hais lus! Cia li mloog,

Ixayees coj nws txoj moo zoo.

Nws siv nws lub hwj huam hwj chim,

Nws siv nws lub hwj huam hwj chim

Muab nws cov neeg khi lus sib koom.

5. Tim tswv saum ntuj, qhov tseeb saum yaj,

Tau koom ua ke los ua tim khawv.

Xioos lub teeb tau ci tawm plaws,

Xioos lub teeb tau ci tawm plaws,

Kom nws cov me nyuam los tsev lawm.

Cov lus: Parley P. Pratt, 1807–1857

Suab nakuj: George Careless, 1839–1932

Isaiah 60:1–3

3 Nephi 16:7–20